© Copyright Dominik Hąc 2020

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

Adwokat Dominik Hąc

DANE KONTAKTOWE

 

 669-954-378   

 

 dominik.hac@gmail.com

 

 ul. Dolnych Wałów 7

 

 44 - 100 Gliwice

14 maja 2020

Jak uzyskać rozwód ? 

Chcąc starać się o rozwód występujemy do sądu z pismem procesowym zwanym pozwem, a podczas postępowania musimy udowodnić określone okoliczności; ich nieudowodnienie spowoduje oddalenie naszego powództwa. Jakie są to okoliczności ?

 

Sąd orzeka rozwód wówczas kiedy ustali, że pomiędzy małżonkami doszło do „trwałego i zupełnego rozkładu pożycia” (art. 56 ust. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, KRO).

 

Możemy wyróżnić więc tutaj trzy okoliczności:

1) wystąpienie „rozkładu pożycia małżeńskiego”,

2) jego zupełny charakter

3) jego trwały charakter.

 

Kiedy w świetle prawa następuje rozkład pożycia małżeńskiego ?

Powszechnie przyjmuje się, że pożycie małżeńskie składa się z trzech rodzajów więzi: więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Więź duchowa wyraża się m.in. w takich okolicznościach, jak udzielanie sobie wzajemnego wsparcia, wspólne spędzanie czasu, okazywanie sobie uczuć, szacunek czy lojalność. Więź fizyczna to utrzymywanie kontaktów fizycznych, w tym seksualnych. Z kolei więź gospodarcza polega zwłaszcza na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego – dzieleniu wydatków, trosce o budżet domowy itd. O rozkładzie pożycia można tym samym mówić w przypadku ustaniu wskazanych więzi.

 

Kiedy rozkład pożycia ma charakter zupełny ?

Po pierwsze wówczas, gdy ustaniu ulegną wszystkie trzy wskazane więzi; nie będzie więc zupełnego rozkładu pożycia, jeśli np. rozpadowi uległy więzi duchowe i małżonkowie nie utrzymują więzi fizycznych, ale nadal mimo to prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

 

Po drugie, rozkład każdej z tych więzi musi mieć charakter całkowity, nie chodzi więc tylko o ich osłabienie, ale o całkowite ustanie. Przykładowo, jeśli małżonkowie spędzają ze sobą mniej czasu, ale jednak ma to miejsce, a ich relacje często nie są najlepsze, są jednak również dobre okresy, można z pewnością mówić o osłabieniu więzi, ale niekoniecznie o ich zupełnym zaniku. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a sytuacje przedstawia się inaczej jeśli między małżonkami dochodzi do przemocy psychicznej bądź fizycznej, albo np. gdy prowadzenie wspólnego gospodarstwa nie jest wynikiem wyboru, ale konieczności wynikającej z uzależnienia jednego z małżonków od wsparcia materialnego drugiego.

 

Kiedy rozkład pożycia ma charakter trwały ?

Mówiąc ogólnie wówczas, gdy ze względu na czas jego trwania i inne okoliczności brak jest racjonalnych widoków na odbudowanie więzi, które uległy zanikowi; mówiąc inaczej – gdy jest raczej jasne że nie ma szans, by między małżonkami znowu „było dobrze”. Ustanie więzi małżeńskich nie jest zjawiskiem,

które następuje nagle, z dnia na dzień, ale jest pewnym procesem, rozciągniętym w czasie. Trudno podać tutaj jakiś konkretny okres czasu – zależy to bowiem od wielu okoliczności (np. długość stażu małżeńskiego, okoliczność czy małżonkowie są zgodni co do tego, że nastąpił między nimi zanik więzi, czy też jeden z nich wyrazi wolę ratowania małżeństwa etc.). Na pewno trudno będzie stwierdzić trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego, jeśli np. jeszcze miesiąc wcześniej stosunki między małżonkami układały się względnie dobrze.

 

Warto również wyjaśnić że sam fakt, że małżonkowie się nie kłócą i nie przejawiają wobec siebie wrogości nie wyklucza bynajmniej możliwości uznania, że nastąpił między nimi rozkład pożycia – jeśli np. żyją de facto osobno.

669-954-378

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC