© Copyright Dominik Hąc 2020

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC

Adwokat Dominik Hąc

DANE KONTAKTOWE

 

 669-954-378   

 

 dominik.hac@gmail.com

 

 ul. Dolnych Wałów 7

 

 44 - 100 Gliwice

09 lipca 2021

Co daje unieważnienie umowy kredytu frankowego ? 

Najprościej rzecz ujmując, w przypadku unieważnienia umowy, uważa się ją za nigdy niezawartą.

 

W związku z tym zobowiązanie kredytobiorcy z tytułu umowy kredytu ulega „wyzerowaniu”, zaś strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko, co sobie nawzajem świadczyły.

 

W konsekwencji powstają dwa roszczenia:

 1. roszczenie Banku o zwrot tego, co faktycznie wypłacił kredytobiorcy tytułem kredytu,

 2. roszczenie kredytobiorcy o zwrot wszystkiego, co wpłacił na rzecz Banku (bez rozróżnienia i podziału na spłatę kapitału, odsetek etc. – wszystko po prostu zlicza się razem).

 

Kwoty wpłacane i wypłacone w złotówkach można w praktyce wzajemnie potrącić (nie wchodząc w tym miejscu w szczegóły zawiłości prawne). Wobec tego od sumy wpłat dokonanej w złotówkach odejmujemy kwotę wypłaconą przez bank (co następowało zawsze w złotówkach); otrzymujemy tutaj określoną nadpłatę (jeśli Kredytodawca wpłacił już w PLN więcej niż otrzymał) lub niedopłata (w przypadku sytuacji przeciwnej).

 

Część Kredytobiorców korzystała również z możliwości spłaty raty bezpośrednio we frankach szwajcarskich. Te środki nie podlegają potraceniu; w przypadku unieważnienia Umowy bank po prostu musi je zwrócić w walucie szwajcarskiej.

 

Podsumowując, na potencjalną korzyść kredytobiorcy w wyniku unieważnienia kredy składają się:

  1. korzyść związana z „wyzerowaniem” bieżącego salda zadłużenia,

  2. powyższa korzyść jest powiększana lub pomniejszana (zależnie czy mamy nadpłatę czy niedopłatę) o kwotę wynikająca z rozliczeń świadczeń nienależnych w złotówkach,

  3. powyższa korzyść jest powiększana przez sumę rat wpłaconych w CHF (jeśli miały miejsce), co przeliczamy na PLN po bieżącym kursie. 


PRZYKŁAD:

 Załóżmy że :

 1. Kredytobiorca, z tytułu zaciągniętego kredytu, otrzymał 200 000 zł.

 2. Na dzień dzisiejszy jego zadłużenie wynosi 40 000 CHF.

 3. Kredytobiorca spłacał kredyt zarówno w złotówkach, jak i we frankach. Suma spłat w złotówkach wyniosła dotąd 120 000 zł. Suma spłat we frankach wynosiła dotąd 28 000 CHF.


Potencjalną korzyść Kredytobiorcy można wyliczyć następująco:

 1. korzyść związana z „wyzerowaniem” bieżącego salda zadłużenia: 40 000 CHF x 4,13 CHF/PLN = 165 200 PLN.

 2. Rozliczenie świadczeń w złotówkach: 120 000 PLN - 200 000 PLN = - 80 000 PLN

 3. Korzyść wynikająca ze zwrotu spłat we frankach: 30 000 CHF x 4,13 CHF/PLN= 123 900 PLN

 4. Łączna korzyść: 165 200 PLN - 80 000 PLN + 123 900 PLN = 209 100 PLN.

 

(Powyższy przykład nie dotyczy konkretnego, rzeczywistego kredytu i ma charakter  poglądowy).


Zobacz też:

Unieważnianie umów frankowych

Sąd Najwyższy za unieważnianiem umów frankowych 

KONTAKT

669-954-378

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT DOMINIK HĄC